top of page

עדין לא מנהלים תזרים בעסק?

התחילו עכשיו לנהל תזרים

עושים סדר - תזרים מזומנים מול דוח רווח והפסד

תזרים מזומנים

תזרים מזומנים מציג באופן שוטף את היתרות בבנק בהווה ובעתיד על ידי מעקב אחר כל התשלומים והתקבולים בעסק. הכסף, המזומן, הוא ליבו הפועם של העסק ומניע את הפעילות השוטפת ומאפשר פעילות עתידית. לכן חשוב מאוד לנהל את תזרים מזומנים באופן שוטף וכך להימנע ממקרים לא צפויים כמו חריגות ממסגרת, ויתרות לא צפויות בבנק. הכלי החשוב ביותר בעסק הוא הניהול השוטף של תזרים המוזמנים שלכם.

דוח רווח והפסד

דוח רווח והפסד מפרט את הכנסות העסק ואת הוצאותיו, בהתאם למסמכים כגון חשבוניות מס שמתקבלים בפעילות השוטפת, על פי סיווגים שונים. הדוח אינו מתייחס למועד קבלת התשלום בפועל או הוצאת הכספים בפועל. הדוח מתבסס על כספים שחלקם טרם נכנסו/יצאו מחשבון העסק וכן מתייחס לסיכום חודשים שעברו.

אם דוח הרווח והפסד חיובי, זה מספיק לא?

העסק יכול להיות רווחי בדוח רווח והפסד ולמרות זאת לא לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות השוטפות ולהיכנס לגירעונות, זאת למשל יכול לקרות כאשר התקבולים מהחייבים טרם התקבלו בפועל (שוטף + 30/60/90), והחשבונית כבר יצאה, ולכן נרשמו בדוח רווח והפסד. אז נוצר פער בין ההכנסות להוצאות, כי הכסף עדין לא נכנס, וכספים אחרים כבר יצאו.

70% מהעסקים בארץ נסגרים בגלל תזרים מזומנים, גם עסקים רווחיים.

עסק רווחי יכול להסגר? רווחיות העסק היא תוצאה של חשבוניות שהפקנו וכאלה שהפיקו לנו, היא לא תוצאה של מה שקורה בפועל בבנק. הגבייה בפועל, התשלומים בפועל, הם אלו שישפיעו על תזרים המזומנים בעסק, על נזילות העסק.

כדי לייצר תזרים מזומנים חיובי יש לנהל את תזרים המזומנים בעסק ביעילות ובאופן שוטף. יש לייצר תחזית למצב החשבון בבנק על ידי הזנת כל הנתונים הצפויים – כל ההוצאות (שיקים בחוץ, ספקים, שכירות, משכורות..) וכל ההכנסות הצפויות (גם אם אנחנו לא יודעים אותם במדויק).

לאחר שיש לנו תחזית, בניהול השוטף של תזרים המזומנים שלנו, נוודא שכל מה שצפינו אכן קרה בפועל בבנק, והיתרה שצפינו בתזרים מזומנים, זהה ליתרה שמופיעה בבנק.

ניהול תזרים מזומנים בצורה יעילה ישפר את היציבות הכלכלית של העסק, יצמצם את צריכת האשראי הבנקאי ויחסוך בעלויות מימון גבוהות מאוד.

Comments


bottom of page